Διαφορετική ανταπόκριση ασθενών με υπέρταση στις διάφορες κατηγορίες αντιϋπερτασικών φαρμάκων.

Τα αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι υπάρχει σημαντική ετερογένεια στην απόκριση της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των 4 βασικών κατηγοριών αντιϋπερτασικών φαρμάκων από ασθενή σε ασθενή. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη η εξατομίκευση της θεραπείας για την υπέρταση βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Σχετικά Άρθρα